CAREERS >

1.    Mô tả công việc
–    Lập các BC về DMĐT định kỳ và đột xuất;
–    Kiểm thử rủi ro trong phạm vi DM được giao;
–    Tham gia vào hoạt động quản trị tại các doanh nghiệp đầu tư;
–    Các nghiệp vụ khác có liên quan;

Read more...

  1. Mô tả công việc
Làm việc độc lập: 
- Lập báo cáo phân tích về danh mục đầu tư tiềm năng hoặc doanh nghiệp tiềm năng;
- Đánh giá và tư vấn kiểm soát rủi ro trong đầu tư;
- Soạn ra các đề cương, phân tích cổ phiếu, phân tích chỉ số tài chính;
- Thuyết trình  presentation về danh mục đầu tư; Giới thiệu khả năng tài chính của dự án, Đánh giá dự án đầu tư;
- Tham gia thẩm định doanh nghiệp và tư vấn về tài chính doanh nghiệp;
- Các nghiệp vụ khác có liên quan;

Read more...

  1. Mô tả công việc: 
      - Số lượng tuyển dụng: 02 nhân sự 
      - Được thɑm giɑ thực hiện các dự án tư vấn và các nghiệp vụ đầu tư  quản lý khác cho khách hàng;
      - Các công việc khác được chuyên viên hướng dẫn/ Trưởng đơn vị giao; (Ϲhi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn)

Read more...

 1.    Mô tả công việc
Làm việc độc lập:
–    Lập báo cáo phân tích về danh mục đầu tư tiềm năng hoặc doanh nghiệp tiềm năng;
–    Tư vấn khách hàng xây dựng danh mục và chiến lược đầu tư phù hợp;
–    Đánh giá và tư vấn kiểm soát rủi ro trong đầu tư;
–    Hỗ trợ cho hoạt động quản trị doanh nghiệp, cổ đông (corporate governance) và  quản lý sau đầu tư;

Read more...